Самостійна робота 2

Інструкція до самостійної роботи № 2

Тема: Подання даних і елементна база комп’ютера

 

Студенти  повинні знати:

  • форми подання чисел в арифметико-логічному пристрої;
  • подання даних в пам’яті ЕОМ;
  • основні типові вузли комп'ютера та їх призначення.

 

Студенти  повинні вміти:

  • визначати форму подання чисел для обробки процесором;
  • визначати пристрої, реалізовані згідно з комбінаційними схемами.

 

План

1 Рекомендована література:

  1. Борзенко А.Е. IBM PC: Устройство, ремонт, модернизация. – М.: ТОО Фирма «Компьютер Пресс», 1995. – 298 с.: ил.  
  2. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ. – К: Каравела, 2006.– с.19-30
  3. Кравчук С.О., Шохін В. О. Основи комп’ютерної техніки. –К: Каравела, 2005.– с.21-55

2 Завдання до самостійної роботи

  1. Опрацювати рекомендовану літературу.
  2. Надати відповіді на питання згідно вимог.

Питання:

1. Дайте визначення раціонального, ірраціонального і дійсного чисел. Які властивості мають ці числа?

2. Чим відрізняються аналогові дані від дискретних? Як аналогові дані можна подати в дис­кретній формі і навпаки?

3. Як подається число в позиційній системі числення?

4. Чому в комп'ютерах використовується двійкова система числення? Наведіть приклади дво­позиційних пристроїв.

5. Яка найменша одиниця подання даних і найменша адресна комірка у сучасних комп'юте­рах? Які існують формати даних фіксованої і змінної довжин?

6. Як подаються числа з фіксованою точкою в сучасному комп'ютері? Які існують формати подання чисел з фіксованою точкою?

7. Як кодуються символи в сучасних комп'ютерах?

8. Як визначають комбінаційні схеми? Наведіть приклади пристроїв, реалізованих згідно з комбінаційними схемами.

9. Які бувають основні види тригерів і чим вони відрізняються один від одного?

10. Назвіть основні типові вузли комп'ютера. Яке призначення кожного типового вузла?