Лекція 16

Лекція 16

Виконання ремонтно-профілактичних робіт ПП

Питання:

 1. Вкажіть методи модернізації комп’ютера.
 2. Яких рекомендацій слід дотримуватись при модернізації ПК?
 3. Яких мінімальних вимог повинен відповідати сучасний ПК для забезпечення оптимальної роботи. Опишіть компоненти. Чому?

 

Теоретичний матеріал

Застосування методів і засобів контролю обчислювальних пристроїв і систем дає змогу визначити, чи придатний об'єкт контролю для подальшого використання за основним призначенням. У разі непридатності використання за основним призначенням його вважають несправним. Для переведення об'єкта з несправного стану у справний необхідно знайти місце і причину прояву несправності, а також усунути її. Вивчення процесів виявлення несправностей, знаходження місця і причини їх прояву належать до галузі технічної діагностики.

При вмиканні обчислювальної системи перевіряють працездатність одного чи кількох блоків (модулів), що підключаються. Якщо результат позитивний, підключають наступні. Якщо це відбувається на всіх етапах, то пристрій або систему вважають справною, і її використовують за прямим призначенням. Коли, хоча б на одному з етапів підключення, одержано негативний результат, то це свідчить, що пристрій або система перебувають в одному з несправних станів. У цій ситуації постають такі завдання:

1) пошук несправних елементів і компонентів. При цьому пошук несправних елементів є нижчим рівнем, ніж пошук несправних компонентів;

2) визначення вихідних параметрів компонентів і елементів. Якщо вони відхилилися від номінальних або не виконують своїх логічних функцій, то їх вважають несправними. Надалі компоненти і елементи підлягають відновленню чи заміні. В такому разі виконують такі операції:

 • виділяють компоненти і елементи, параметри яких відхилились від номінальних, але ще не перейшли граничні допуски;
 • визначають швидкість виходу параметрів за граничні і на основі цього прогнозують стан об'єкта на майбутнє.

Залежно від типу елементів і компонентів об'єкта застосовують такі підходи: регульовані компоненти і елементи у разі оборотних змін параметрів підстроюють до номіналу, у протилежному випадку – замінюють справними, як і несправні нерегульовані.

Під діагностуванням у радіоелектроніці та в обчислювальній техніці розуміють процедуру локалізації несправностей ОД. Виокремлюють декілька видів діагностування (контролю).

Робоче технічне діагностування (робоче діагностування). Його суть полягає в подачі на об'єкт робочих впливів.

Тестове технічне діагностування (тестове діагностування). На об'єкт подають тестові впливи.

Експрес-діагностування. Проводять за обмеженої кількості параметрів протягом заздалегідь установленого часу.

Оперативне технічне діагностування (оперативне діагностування). Надходження інформації про технічний стан об'єкта за заздалегідь спланованою стратегією в процесі функціювання об'єкта.

Безперервне технічне діагностування (безперервне діагностування). Надходження інформації про технічний стан об'єкта відбувається безперервно.

Періодичне технічне діагностування (періодичне діагностування). Надходження інформації про технічний стан об'єкта відбувається через встановлені інтервали часу.

Самодіагностування. Здійснюється за допомогою вмонтованих засобів діагностування або спеціальних програм.

Часто використовують також функційне, тестове і змішане діагностування.

1. Функційне діагностування. Вхідними впливами, що надходять на ОД, є робочі впливи, передбачені робочим алгоритмом функціювання об'єкта. Не слід плутати функційне діагностування з діагностуванням об'єкта в процесі його функціювання (це більш загальне поняття). Функційне діагностування, наприклад ТЕЗа чи окремого модуля, може проводитись не під час функціювання системи, складовою частиною якої вони є, а здійснюватися за допомогою зовнішніх засобів шляхом емуляції роботи цієї системи. Це, по суті, робоче діагностування. Функційне діагностування поділяють на апаратне, програмне і змішане.

2. Тестове діагностування. На ОД подають тестові дії, що відрізняються від робочих. Вихідні реакції ОД і вхідні впливи набувають специфічного характеру, невластивого робочим режимам об'єкта. У тестовому діагностуванні виокремлюють: загальне (структурне), покомпонентне і комбіноване.

3. Змішане діагностування. Охоплює комбінації різноманітних видів діагностування.

Засоби діагностування (контролю) поділяють на такі види:

 • автоматичний засіб технічного діагностування. Функціює без участі оператора;
 • автоматизований засіб технічного діагностування. Функціює з частковою участю оператора;
 • вмонтований засіб технічного діагностування. Є складовою частиною об'єкта;
 • зовнішній засіб технічного діагностування. Конструктивно відокремлений від об'єкта;
 • спеціалізований засіб технічного діагностування. Призначений для діагностування одного об'єкта або групи однотипних об'єктів;
 • універсальний засіб технічного діагностування. Призначений для діагностування об'єктів різних типів;
 • уніфікована апаратура технічного діагностування. Входить до складу спеціалізованих і (або) універсальних засобів технічного діагностування.

 

Питання:

 1. Які апаратні засоби використовують для діагностики ПК? Опишіть їх.
 2. Які види діагностичного контролю вам відомі? Порівняйте їх. Який на вашу думку дає технічно-вірну діагностику на виявлення неполадок. Чому?
 3. Яким чином можна визначити конфігурацію ПК (без діагностичних програм)?
 4. Опишіть на прикладі конкретного пристроя засоби діагностики та тестування.

 

Основні напрями роботи з засобами обчислювальної техніки

ДСТУ "Система технічного обслуговування і ремонту техніки" визначає систему технічного обслуговуванні і ремонту техніки, як сукупність взаємопов'язаних засобів, документації технічного обслуговування та ремонту і виконавців, необхідних для підтримки і відновлення якості виробів, що входять в цю систему.

Аналіз завдання технічного обслуговування та ремонту засобів обчислювальної техніки дозволяє виділити наступні напрямки робіт з ними:

 1. Забезпечення працездатності засобів обчислювальної техніки. При цьому необхідно розуміти, що дана задача полягає в контролі працездатності та прогнозуванні потреб в оновленні парку засобів обчислювальної техніки. При вирішенні даної задачі необхідно використовувати аналіз і прогнозування стану засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення та існуючих завдань, що дозволить планово вирішувати існуючі проблеми.
 2. Забезпечення працездатності операційних систем і прикладного програмного забезпечення. При цьому необхідно розуміти, що дана задача полягає у:
 3. правильному підборі драйверів, вирішенні проблем їх взаємодії один з одним і іншим апаратно-програмним забезпеченням;
 4. необхідності контролювати працездатність встановленого програмного забезпечення та прогнозувати потреби в його оновленні.
 5. Забезпечення цілісності, схоронності і працездатності інформаційних масивів. Дана задача зводиться до резервного архівуванню даних, забезпечення їх захисту від вірусів та інших спотворюють дій;
 6. Забезпечення працездатності периферійного, мережевого і комунікаційного устаткування.

Системі технічного обслуговування і ремонту засобів обчислювальної техніки повинна відповідати наступним вимогам:

 • забезпечення заданих рівнів експлуатаційної надійності парку засобів обчислювальної техніки при раціональних матеріальних і трудових витратах;
 • планово-нормативний її характер, що дозволяє планувати і організовувати технічного обслуговування і ремонт на всіх рівнях;
 • обов'язковість для всіх організацій і підприємств, які володіють засобів обчислювальної техніки, незалежно від їх відомчої підпорядкованості; конкретність, доступність і придатність для керівництва і прийняття рішень усіма ланками інженерно-технічної (сервісної) служби; 
 • стабільність основних принципів і гнучкість конкретних нормативів, що враховують зміни умов експлуатації, конструкції, якості і надійності засобів обчислювальної техніки;
 • облік різноманітності умов експлуатації засобів обчислювальної техніки.

Заходи технічного обслуговування

Усі заходи, що виконуються в рамках технічне обслуговування, діляться на три групи:

 • контроль технічного стану;
 • профілактичні обслуговування;
 • поточні технічне обслуговування.

Контроль технічного стану засобів обчислювальної техніки служить для контролю роботи засобів обчислювальної техніки, локалізації місць несправності, виключення впливу випадкових збоїв на результати обчислень.

В сучасних засобах обчислювальної техніки подібний контроль здійснюється головним чином за допомогою самого засобу обчислювальної техніки.

Профілактичне обслуговування являє собою ряд заходів, спрямованих на підтримку заданого технічного стану засобів обчислювальної техніки в перебігу певного проміжку часу і продовження їх технічного ресурсу.

Профілактичні заходи, що проводяться над засобами обчислювальної техніки, можна розділити на дві групи. Існує два типи профілактичних заходів:

 • активні;
 • пасивні.

Активне профілактичне обслуговування − операції, основна мета яких − продовжити термін безвідмовної служби комп'ютера.

Вони зводяться переважно до періодичного чищення як всієї системи, так і окремих її компонентів.

Пасивне профілактичне обслуговування − заходи, спрямовані на захист комп'ютера від зовнішніх несприятливих впливів.

Йдеться про установку захисних пристроїв в мережі електроживлення, підтримання чистоти і прийнятної температури в приміщенні, зменшення рівня вібрації та інше.

Методи активного профілактичного обслуговування

Резервне копіювання системи

Один з основних етапів профілактичного обслуговування − резервне копіювання системи. Ця операція дозволяє відновити працездатність системи при фатальному апаратному збої. Для резервного копіювання необхідно придбати високоємкий пристрій зберігання.

Чистка

Один з найбільш важливих елементів профілактичного обслуговування − регулярні і ретельні чистки. Пил, що осідає всередині комп'ютера, може стати причиною багатьох неприємностей.

По-перше, він є теплоізолятором, який погіршує охолодження системи.

По-друге, в пилу обов'язково містяться провідні частинки, що може привести до виникнення витоків і навіть коротких замикань між електричними ланцюгами.

І нарешті, деякі речовини, що містяться в пилу, можуть прискорити процес окислення контактів, що призведе, в кінцевому рахунку, до порушень електричних з'єднань.

Установка мікросхем на свої місця

При профілактичному обслуговуванні дуже важливо усунути наслідки термічних зсувів мікросхем. Оскільки комп'ютер при включенні і виключенні нагрівається і остигає (отже, його компоненти розширюються і стискаються), мікросхеми, встановлені в гніздах, поступово з них "виповзають". Тому доведеться знайти всі компоненти, встановлені в гніздах, і поставити їх на місце. 

Чистка контактів роз'ємів

Протирати контакти роз'ємів потрібно для того, щоб з'єднання між вузлами і компонентами системи були надійними. Слід звернути увагу на роз'єми розширення, електроживлення, підключення клавіатури і динаміка, розташовані на системній платі. Що стосується плат адаптерів, то на них треба протерти друковані роз'єми, що вставляються в слоти на системній платі, і всі інші роз'єми (наприклад, встановлений на зовнішній панелі адаптера).

Чистка клавіатури і миші

Клавіатура і миша ніби створені для того, щоб втягувати в себе пил і бруд. Якщо ви коли-небудь відкриєте стару клавіатуру, то будете невимовно вражені її схожістю з сміттєвим відром. Тому раджу вам періодично чистити клавіатуру пилососом.

Профілактичне обслуговування жорстких дисків

Щоб гарантувати схоронність даних і підвищити ефективність роботи жорсткого диска, необхідно час від часу виконувати деякі процедури по його обслуговуванню. Існує також кілька простих програм, за допомогою яких можна в якійсь мірі застрахувати себе від втрати даних. Ці програми створюють резервні копії (і при необхідності відновлюють їх) тих критичних зон жорсткого диска, при пошкодженні яких доступ до файлів стає неможливим.

Дефрагментація файлів

У міру того як ви записуєте файли на жорсткий диск і видаляєте їх, багато хто з них фрагментуються, тобто розбиваються на безліч розкиданих по всьому диску частин. Періодично виконуючи дефрагментацію файлів, ви вирішуєте відразу два завдання. По-перше, якщо файли займають безперервні області на диску, то переміщення головок при їх зчитуванні й запису стає мінімальним, що зменшує знос приводу головок і самого диска. Крім того, істотно збільшується швидкість зчитування файлів з ​​диска. По-друге, при серйозних пошкодженнях таблиць розміщення файлів (File Allocation Table − FAT) і кореневого каталогу дані на диску легше відновити, якщо файли записані як єдине ціле.

Антивірусні програми

Віруси небезпечні для будь-якої операційної системи.

Методи пасивного профілактичного обслуговування

Під пасивною профілактикою увазі створення прийнятних для роботи комп'ютера загальних зовнішніх умов.

Робоче місце

Кінцева мета будь-якої профілактики − збереження обладнання (і вкладених у нього коштів). Комп'ютери цілком надійно працюють в сприятливих для людини умовах.

Нагрівання та охолодження комп'ютера

Коливання температури несприятливо позначаються на стані комп'ютера. Тому, щоб комп'ютер працював надійно, температура в офісі або квартирі повинна бути постійною. Для будь-яких електронних пристроїв, в тому числі і для комп'ютерів, вказується допустимий діапазон температур.

Більшість фірм-виробників наводять ці дані в документації на виріб. У ній мають бути зазначені два діапазони температур: при експлуатації та при зберіганні. Наприклад, для більшості комп'ютерів фірми IBM ці діапазони такі:

 • при експлуатації: від +15 до + 32°C;
 • при зберіганні: від +10 до + 43°C.

Цикли включення і виключення

Для забезпечення безвідмовної роботи засобів обчислювальної техніки, необхідно якомога рідше його вмикати і вимикати. Існує два очевидних способу звести до мінімуму коливання температури в системі: або назавжди залишити комп'ютер включеним, або ніколи його не включати. Навряд чи користувача влаштує другий варіант. Тому, якщо головною і єдиною вашою метою є продовження терміну служби системи, слід тримати комп'ютер постійно включеним. Звичайно, в реальному житті доводиться враховувати й інші обставини, наприклад вартість електроенергії, пожежну безпеку і т.п.

Електростатичні заряди

Серйозну загрозу для компонентів комп'ютера представляють електростатичні заряди. Найбільш небезпечні вони взимку, при низькій вологості повітря, а також в районах з сухим кліматом. У цих умовах при роботі з комп'ютером необхідно вжити спеціальних заходів обережності. Електростатичні явища поза корпусу системного блоку рідко призводять до серйозних наслідків, але на шасі, клавіатурі або просто поруч з комп'ютером сильний розряд може привести до порушень при перевірці парності (у пам'яті) або зависання комп'ютера.

Перешкоди в мережі живлення

Для того щоб комп'ютер працював нормально, напруга живильної мережі має бути досить стабільним, а рівень перешкод в ній не повинен перевищувати гранично допустимої величини.