Головна сторінка

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного використання периферійних пристрої персонального комп’ютера, а також комп’ютерних систем і мереж.

Завдання вивчення дисципліни передбачає придбання вмінь та навичок з дослідження роботи периферійних пристроїв, користування сучасним спеціальним програмним забезпеченням для тестування периферійних пристроїв персонального комп’ютера, виконання операцій з їх експлуатації, підготовки до обслуговування ПП.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати загальні положення з тем змістовних модулів:

  • організація системи вводу-виводу ПК;
  • зовнішні запам’ятовуючі пристрої (ЗЗП);
  • пристрої введення інформації;
  • пристрої виведення інформації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

  • використовувати прис­трої вводу-виводу ін­формації, телекомуні­кацій та зовнішньої пам’яті;
  • використовуючи елект­рорадіовимірювальні пристрої та тестове програмне забезпечен­ня, за допомогою електромонтажного інстру­менту;
  • виконувати підключе­ння додаткових зовніш­ніх пристроїв до ЕОМ з метою розширення технічних можливос­тей;
  • виконувати правильну експлуатацію, обслуговування та ремонт засобів обчислювальної техніки та периферійних пристроїв.